تزریق چربی

تزریق چربی طبیعی ترین روش برای پر کردن ناحیه خاصی از بدن یا صورت است. درمان شامل برداشتن سلول‌های چربی از قسمت های دیگر بدن به جایی که می‌خواهید بافت را پر کنید. تزریق چربی بدن می تواند به عنوان یک جایگزین طبیعی برای درمان تزریقی با پرکننده ها دیده شود . تزریق چربی بر اساس خواص طبیعی خود، مخصوصاً برای بیمارانی مناسب است که در برابر مواد خارجی تزریق شده به بدن احساس مقاومت می کنند .

استخراج و تزریق چربی خود بدن به خودی خود یک روش پیچیده نیست، ولی برای پس نزدن بدن یک مرحله اضافی بیشتری نسبت به سایر درمان های تزریقی دارد.