هدف از بازسازی سینه بعد از سرطان اصلاح یا تغییر شکل مجدد یکی یا هر دو سینه بعد از ماستکتومی یا لامپکتومی است. عمل برداشتن پستان یا عمل ماستکتومی به جراحی گفته می‌شود که طی آن جراح کل پستان از جمله نوک سینه و آرئولا (Areola) را جهت درمان یا جلوگیری از پیشروی سرطان برداشته می‌شود.

تصاویر

نمونه بازسازی سینه

ویدیو ها