از آنجائیکه این عمل حساس است و ممکن است بیش از ۳ ساعت به طول انجامد فرد تحت بیهوشی عمومی قرار می گیرد. بعد از جراحی فرد به بخش منتقل شده و نیاز به بستری دارد مدت زمان بسنری در بیمارستان به وضعیت جسمی بیمار و مقدار ترشحاتی دارد که از بدن خارج می شود. بعد از اینکه ترشحات کاهش یافت روز بعد لوله ها خارج شده و بانداژها سبک می شود.

تصاویر

کوچک کردن سینه
کوچک کردن سینه

ویدیو ها